Asistenţă tehnică pentru evaluarea intermediară a Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, pentru perioada 2007-2011

Asistenţă tehnică pentru evaluarea intermediară a Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, pentru perioada 2007-2011

Denumirea proiectului
"Asistenţă tehnică pentru evaluarea intermediară a Programului Operaţional Sectorial Transport 2007-2013, pentru perioada 2007-2011"


Denumirea beneficiarului
Beneficiarul proiectului, în sensul structurii de implementare a contractului este Direcţia Generală Managementul Fondurilor Externe prin Compartimentul Management Contracte, Compartimentul Achiziţii Publice, Compartimentul Operaţiuni Financiare şi Compartimentul Contabilitate.

Valoarea totală a proiectului


Valoarea totală a proiectului este de 1.123.688 RON din care valoarea totală eligibilă este de 906.200 RON. AM POS-T se angajează să acorde o finanţare nerambursabilă de maxim 770.270 RON din Fondul European de Dezvoltare Regională, reprezentând 85% din valoarea eligibilă a proiectului. Finanţarea a 15% din cheltuielile eligibile în valoare de maximum 135.930 RON, precum şi TVA-ul aferent tuturor cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului vor fi asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de Autoritate de Management.


Obiectivele proiectului


Obiectivul general al proiectului este de a contribui la implementarea cu succes a POS-T 2007-2013, prin îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi eficienţei intervenţiilor finanţate în cadrul POS-T, precum şi la elaborarea viitorului program de transport 2014-2020.

 

Obiectivul specific al proiectului este de a contribui la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor şi evitarea riscului dezangajării automate, prin acţiuni şi măsuri suplimentare în cadrul POS-T care vizează:
- Identificarea măsurilor ce ar trebui realizate în implementarea proiectelor POS-T: împărţire pe secţiuni, înlocuire cu proiecte de rezervă sau stabilire a realocărilor şi consecinţelor asupra portofoliului de proiecte aferent următoarei perioade de programare.

- Identificarea şi cuantificarea riscurilor şi a constrângerilor bugetare în scopul încadrării în bugetul aprobat.
- Identificarea problemelor instituţionale şi procedurale şi optimizarea proceselor de pregătire şi aprobare a proiectelor.
- Identificarea necesităţii unor schimbări legislative.
- Optimizarea politicilor de resurse umane în cadrul AM POS-T şi la beneficiari.
- Necesitatea de a rezolva problemele ideintificate şi creşterea conştientizării decidenţilor politici şi a actorilor indirect implicaţi în implementarea POS-T.
- Recomandări pentru următoarea perioadă de programare.

 

Rezultatele principale ale proiectului
- Raportul de evaluare care prezintă analizele efectuate şi care fundamentează concluziile şi recomandările utile pentru AM POS-T, inclusiv eventuale propuneri pentru ajustări de natură tehnică şi financiară.
- Un Rezumat care să cuprindă toate aspectele cheie ale evaluării, principalele puncte analitice, precum şi concluziile şi recomandările evaluării.
- Un plan de acţiune, în cadrul căruia evaluatorul va identifica şi propune un set de acţiuni cheie necesare transpunerii în practică a recomandărilor Raportului de Evaluare.
- O scurtă prezentare a evaluării (Sumar).

 

Perioada de execuţie a deciziei de finanţare
Decizia a intrat în vigoare la data semnării, respectiv 22.04.2014 şi îşi păstrează valabilitatea 5 ani după expirarea perioadei de implementare a proiectului.

 

Help Desk

Dedicat pentru întrebări. Vezi FAQ

Spot TV

Sesizări

Trimite-ne o sesizare:

Formular sesizare

Statistici

Vizite totale: 110135

Vizite zi: